Khắc phục lỗi Laravel Homestead trên Windows 10

Sau khi update máy tính từ Windows 8.1 lên Windows 10, tôi đã gặp phải lỗi này khi chạy “homestead up”:

There was an error while executing `VBoxManage`, a CLI used by Vagrant
for controlling VirtualBox. The command and stderr is shown below.

Command: ["hostonlyif", "create"]

Stderr: 0%...
Progress state: E_FAIL
VBoxManage.exe: error: Failed to create the host-only adapter
VBoxManage.exe: error: Code E_FAIL (0x80004005) - Unspecified error (extended info not available)
VBoxManage.exe: error: Context: "int __cdecl handleCreate(struct HandlerArg *,int,int *)" at line 66 of file VBoxManageHostonly.cpp

Để xử lý vấn đề trên, hãy thực hiện cách sau

Chuẩn bị

Cài đặt

 1. Cài đặt Virtualbox 5 và Vagrant 1.7.4
 2. Vào C:\Users<YourWindowsUserName>\AppData\Roaming\Composer\vendor\laravel\homestead\scripts mở file homestead.rb
 3. Thêm dấu # trước dòng 17: *config.vm.network :private_network, ip: settings[“ip”]   = “192.168.10.10”* trong file homestead.rb
 4. Vào C:\HashiCorp\Vagrant\embedded\gems\gems\vagrant-1.7.4\plugins\providers\virtualbox mở action.rb
 5. Thêm dấu # trước dòng 64: b.use ClearNetworkInterfaces
 6. Chạy homestead init nếu bạn cài lần đầu, nếu fix lỗi khi update từ Windows 8.1 thì chạy homestead up
 7. Chạy homestead halt và đợi Virtualbox tắt xong máy ảo
 8. Mở Virtualbox với quyền Admin. Vào File -> Preferences -> Network -> Host-only Networks click phải vào Host-Only Adapter… và chọn Edit rồi thay IP trên cùng thành 192.168.10.10
 9. Click phải homestead box trong Virtualbox và vào Settings -> Network -> Adapter 2 và chọn Host-only network vừa sửa ở trên ở trên’
 10. Mở homestead.rb ở trên tìm dòng 52 sửa 80 => 8000 thành 80 => 80
 11. Chạy Homestead up, provision

Và Yeah! Machine booted and ready!

Homestead on Windows 10

Có thể bạn tìm

 • Hướng dẫn cài đặt vagrant homestead trên Windows 10
 • Gặp lỗi với vagrant homestead trên Windows 10